2014-10-19; Istotne zmiany w prawie budowlanym od 2015 roku...

Autor: Leszek A. Hardek ród³o: icm

« Powrót

W przyszłym roku czeka nas nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W założeniu zmiana ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych...

Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.
Nowelizacja ma dotyczyć budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją czyli nie narusza granicy sąsiadów. Zamiast pozwolenia dzisiaj funkcjonującego, wystarczy zgłoszenie budowy wraz z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla danego budynku. Projekt musi być zgodny z MPZP. Jeśli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie zastrzeżeń - można będzie rozpocząć budowę.

Wydawanie pozwoleń na budowę będzie możliwe wtedy gdy inwestor uzna, że jest to dla niego i jego inwestycji korzystniejsze rozwiązanie. Chodzi o sytuację, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Wg znowelizowanych zapisów, dzięki takiej zmianie inwestor zyska co najmniej 14 dni.

Po nowelizacji ustawy więcej obiektów oddawanych będzie do użytkowania na podstawie zgłoszenia a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie. W katalogu takich obiektów znajdą się: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, budynki kolejowe oraz place składowe, postojowe, parkingi a także stawy rybne.

Likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.
Aktualnie inwestor na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych ma obowiązek zgłosić ten fakt nadzorowi budowlanemu. Większość osób budujących domy przyznawała, że był to obowiązek uciążliwy i dlatego m.in. zdecydowano o jego likwidacji.

Mniej formalności dotyczących projektu.
Do minimum ograniczona zostanie lista obowiązkowych elementów projektu budowlanego. Nowelizacja spowoduje zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Zniesiony zostanie nakaz dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną.

Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie skrócony zostanie z 21 do 14 dni.
Nowelizacja zakłada możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej i nie zmienia wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

doradca rynku nieruchomosci