2014-03-10; I bądź tu mądry podatniku…

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

W ciągu tygodnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa odmienne wyroki. W jednym uznał, że osoba, która przekazała bliskim mieszkanie w zamian za opiekę, nie płaci podatku, w drugim – że ma go jednak zapłacić...

W wyroku z 25 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 211/12) NSA orzekł, że dożywotnik nie musi płacić podatku, bo żadne przepisy podatkowe nie określają, w jaki sposób miałby ustalić wartość otrzymanych świadczeń.

Teraz jednak NSA stwierdził zupełnie inaczej. Uznał, że dożywotnik jest jednak w stanie obliczyć sobie taki przychód. Musi więc zapłacić podatek według stawki 19%.

Skutek ostatnich orzeczeń NSA w sprawie umów dożywocia jest taki, że jedna osoba musi zapłacić podatek, a druga nie, mimo że transakcje, jakich dokonały, są identyczne. Czyżby wyroki były odmienne tylko dlatego, że sprawy rozpatrywał inny sędzia?

Analizowana aktualnie przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawa była dość popularna – podatnik kupił mieszkanie, które po roku, na podstawie umowy o dożywocie, przekazał bratanicy z mężem w zamian za opiekę i utrzymanie. W 2011 r. wystąpił do izby skarbowej o interpretację. Chciał potwierdzenia, że od takiej transakcji nie musi płacić podatku dochodowego. Uważał, że umowa dożywocia jest umową nieodpłatną, a świadczenia z niej wynikające nie mają przełożenia na pieniądze. Inaczej uznał dyrektor izby skarbowej. Odpowiedział, że umowa dożywocia ma charakter odpłatny, a więc spełnione są przesłanki do zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że podatnik ma przychód, jeśli sprzeda mieszkanie lub dom przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je nabył lub wybudował. Jeśli więc od chwili zakupu do przekazania lokalu w drodze dożywocia nie upłynęło pięć lat, to podatnik musi zapłacić podatek – stwierdziła izba.

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Orzekł, że na podstawie obowiązujących przepisów nie można stwierdzić na czym ma polegać odpłatność przy umowie dożywocia. Sąd uznał, że przy takiej transakcji nie można ustalić ceny, która jest niezbędna do zastosowania art. 19 ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o ustalaniu przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Dyrektor izby skarbowej złożył skargę kasacyjną od tego wyroku, a NSA ją uwzględnił i uchylił korzystny dla podatnika wyrok WSA. Uzasadniając orzeczenie, sędzia stwierdziła, że umowa dożywocia ma charakter odpłatny, a wyliczając przychód, należy kierować się art. 908 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim nabywca zobowiązuje się dożywotnio utrzymywać zbywcę nieruchomości. Powinien dostarczać mu wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło i opał, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Wyrok (prawomocny) NSA z 4 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 749/12


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

doradca rynku nieruchomosci