2014-02-07; Zmiany dla „działkowców”…

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

W styczniu br. weszła w życie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Jakie najważniejsze zmiany czekają działkowców?...

W tej chwili wiele ogrodów, zwłaszcza tych w dużych miastach, leży na gruntach, do których dawnemu PZD nie przysługuje żaden tytuł prawny. Ustawa porządkuje sytuację ogrodów na gruntach należących do gminy lub Skarbu Państwa. Jeżeli stowarzyszenie nie wykaże się tytułem prawnym, to gmina lub starostwo ma 24 miesiące na podjęcie decyzji, czy likwiduje ogród czy nie. Wtedy musi wypłacić odszkodowania. Nie mogą jednak wydać takiej decyzji, jeżeli ogród spełnia jeden z następujących warunków:

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ogród na tym terenie;
  • ogród znajduje się na tej nieruchomości od min. 30 lat, a nabycie własności gruntu przez Skarb Państwa lub gminę nastąpiło w związku z zakładaniem tego ogrodu albo ogród działał w chwili, kiedy gmina lub SP stały się właścicielem gruntu;
  • ogród działkowy miał ustaloną lokalizację na tym terenie w dniu wejścia w życie ustawy z 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych lub na podstawie tej ustawy stał się ogrodem stałym.

Jeżeli ogród spełnia jeden z tych warunków, z dniem wejścia w życie nowej ustawy nabywa prawo użytkowania.

Nowością w nowelizacji jest fakt, że działkowiec może, ale nie musi być członkiem stowarzyszenia prowadzącego ogród. Wcześniej osoba, która zrezygnowała z członkostwa w PZD, traciła prawo do działki. Ustawa przewiduje, że działkowiec może wpisać przysługujące mu prawo dzierżawy do księgi wieczystej nieruchomości, na której znajduje się ogród. Taki wpis pokazuje, że w tym konkretnym ogrodzie konkretna osoba posiada prawo do dzierżawy działki.

Należy się również liczyć ze zmianami w opłatach. Teraz działkowcy będą ponosić na rzecz ogrodu opłaty ogrodowe. To, ile będą one dokładnie wynosiły, będzie zależeć od tego, co ustalą działkowcy na walnym zgromadzeniu. Poza opłatą ogrodową działkowcy będą płacić nadal opłatę członkowską. Nowa ustawa przewiduje jednak, że członkostwo nie jest obowiązkowe i nie będą, więc jej płacić ci, którzy nie należą do stowarzyszenia. Stowarzyszenia będą musiały się zastanowić, jak skalkulować na nowo opłaty, zwłaszcza te dla osób, które wystąpią ze stowarzyszenia.

Na uporządkowanie sytuacji prawnej ogrodów nowe przepisy dają kilka lat. Polski Związek Działkowców ma się przekształcić w stowarzyszenie. Ustawa przewiduje, że z chwilą jej wejścia w życie Polski Związek Działkowców przekształci się w stowarzyszenie ogrodowe, a jego oddziały terenowe pozostaną jego jednostkami organizacyjnymi. Daje mu też 18 miesięcy na przygotowanie nowego statutu.

W ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie nowej ustawy (tj. do 19 stycznia 2015 r.) we wszystkich ogrodach działkowych powinny się odbyć walne zebrania wszystkich działkowców. O tym zebraniu posiadacze działek mają być zawiadomieni listem poleconym lub pocztą kurierską, co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania. Zebranie jest bardzo ważne. Działkowcy mają podjąć na nim decyzję, co dalej: czy pozostają w strukturach przekształconego w stowarzyszenie PZD czy też powołają do życia nowe stowarzyszenie, które będzie zarządzało ogrodem. Przejmie też ono dotychczasowy majątek ogrodu. Uchwała o wyodrębnieniu ogrodu ze struktur dawnego PZD powinna zawierać także postanowienia o przyjęciu statutu oraz powołaniu komitetu założycielskiego nowego stowarzyszenia. Takie stowarzyszenie trzeba zarejestrować. Z dniem nabycia osobowości prawnej staje się ono następcą prawną jednostki PZD, która wcześniej zarządzała ogrodem.

Nowa ustawa przewiduje, że stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę w następujących okolicznościach:

  • gdy działkowiec pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z ustawą lub regulaminem ogrodu, niszczy infrastrukturę albo czyni uciążliwym korzystnie z innych działek (np. mieszka na stałe);
  • nie wnosi na rzecz stowarzyszenia opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki, przez co najmniej sześć miesięcy i dalej zalega, mimo że dostał pismo od stowarzyszenia o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz wyznaczyło mu ono dodatkowy miesięczny termin na zapłatę zaległości;
  • oddał działkę lub jej część do korzystania osobie trzeciej.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, co najmniej miesiąc wcześniej. Jeżeli działkowiec nie zgadza się na nie, ma prawo wystąpić do sądu w ciągu 30 dni od dnia jego doręczenia. W pozwie może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa została już rozwiązana, przywrócenia prawa do działki na poprzednich warunkach. Gdy natomiast z działki korzystało małżeństwo, to w razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki przypada drugiemu. Jeżeli umowę dzierżawy podpisało tylko jedno z nich, po jego śmierci wdowa (wdowiec) może się zwrócić do władz ogrodu o przejęcie działki.

Nowe przepisy dają prawo przeniesienia prawa do działki na inną osobę. Dla przeniesienia własności działki niezbędna jest umowa pisemna oraz poświadczenie od notariusza. W takiej umowie przenosi się prawo dzierżawy gruntu oraz własność altany i nasadzeń. Działkowiec za altanę i nasadzenia ma prawo żądać wynagrodzenia. Ustawa jednak przewiduje, że przeniesienie prawa do działki nie może się odbyć bez wiedzy stowarzyszenia ogrodowego. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy, bowiem od tego, czy tę operację zaakceptuje zarząd stowarzyszenia czy nie. Ma on na to dwa miesiące od daty złożenia wniosku w tej sprawie. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczało, że akceptuje nowego działkowca bez zastrzeżeń. Jeśli jednak stowarzyszenie nie zaakceptuje nowego działkowca, będzie można wnieść pozew do sądu. Wtedy sąd zbada, czy odmawiając zgody, stowarzyszenia złamało przepisy. Za przeniesienie własności altany i nasadzeń nabywca będzie musiał zapłacić urzędowi skarbowemu PCC w wysokości 2% od wartości.

Choć maksymalna powierzchnia działki nie uległa zmianie to maksymalna powierzchnia altan w miastach została zwiększona o 10 mkw. Aktualnie wszystkie altany mogą mieć powierzchnię 35 mkw. Działkowcy w dalszym ciągu pozostają właścicielami altan i nasadzeń. Zmienił się jednak tytuł prawny do gruntu. Dotychczasowe użytkowanie z chwilą wejścia ustawy w życie przekształciło się w dzierżawę. Prawa i zakazy związane z użytkowaniem działki w zasadzie pozostały bez zmian. Działkowcy mogą ze swoich działek korzystać przez czas nieoznaczony, wypoczywać i czerpać pożytki. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn