2013-11-22; Wymiana okien...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Czy można żądać przywrócenia do stanu poprzedniego kształtu i rozmiaru otworów okiennych w budynku położonym na nieruchomości wspólnej?

Spółdzielnia wniosła pozew w związku z działaniami, które naruszyły integralność wizualną elewacji nieruchomości wspólnej. Pozwana była najemcą niewydzielonego lokalu mieszkalnego, który znajdował się w budynku należącym do wspólnoty. Zmiany przeprowadzone przez pozwana nie były z nikim konsultowane. Wskutek działań pozwane zmniejszono rozmiar otworów okiennych oraz wygląd i kolor stolarki okiennej. Zgodnie z zarzutami spółdzielni mieszkaniowej, zmiany te naruszyły ogólny wygląd elewacji budynku. Wspólnota zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgłaszając naruszenie prawa budowlanego. Organ ten nie dopatrzył się jednak nieprawidłowości i zasugerował wystąpienie z powództwem. Spółdzielnia mieszkaniowa jako podstawę roszczenia wskazała art. 222 § 2 k.c. Po przeprowadzonej analizie Sąd Rejonowy stwierdził, że pomimo faktycznie dokonanych zmian w postaci wymiany okien oraz dokonania podmurówki nie nastąpiła ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku. Pozew został oddalony.

Sąd I instancji orzekł, że powództwo oparte o treść art. 222 § 2 k.c., przysługuje wyłącznie właścicielowi rzeczy. Co więcej stwierdzono, że zgodnie z zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali przepisie, że wspólnota mieszkaniowa nie dysponuje tytułem własności do części nieruchomości, w której zmian dokonała pozwana tzn., że okna konkretnego mieszkania są częścią wspólną budynku.

Od opisanego wyroku spółdzielnia wniosła apelację. Prawo do legitymacji procesowej uzasadniła faktem, że elewacja budynku jest dobrem wspólnym i nie jest obojętnym dla całej wspólnoty, jeśli wykonywane prace mają negatywny wpływ na wygląd budynku.

Powstała zatem wątpliwość, czy pomimo tego, że prace polegające na wymianie okien nie dotyczyły nieruchomości wspólnej – wspólnocie mieszkaniowej nie służy jednak w rozpatrywanej sprawie roszczenie z art.222 § 2 k.c. Sąd wysuwając niniejszy wniosek, wziął pod uwagę podniesioną w apelacji okoliczność, że elewacja budynku jest dobrem wspólnym, a jej zmiany mające negatywny wpływ na wygląd budynku nie są obojętne dla wspólnoty.

SN stwierdził, że w okoliczności badanej sprawy, żądanie pozwu odnosi się nie do naruszenia prawa własności poprzez prace przy wymianie okien, lecz do rezultatów tych prac w postaci zaburzeń w wyglądzie elewacji budynku. Jedynym bowiem żądaniem spółdzielni jest nienaruszanie poczucia estetyki i ładu architektonicznego.

Z tych względów SN orzekł, że wspólnota mieszkaniowa może żądać od pozwanej przywrócenia do stanu poprzedniego kształtu i rozmiaru otworów okiennych w budynku położonym na nieruchomości wspólnej.


Wyrok SN z dnia 21.11.2013 r. (III CZP 65/13)


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw