2013-10-31; Orzeczenie NSA...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Renta planistyczna nie jest kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości...

O interpretację indywidualną wystąpiła podatniczka, która kupiła nieruchomość nieobjętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Rada gminy uchwaliła go dwa lata później. Jednocześnie ustaliła wysokość opłaty (renty) planistycznej na 15 proc. sumy, o którą wzrosła wartość nieruchomości. Podatniczka skierował pytanie do ministra finansów, czy rozliczając PIT od sprzedaży tej działki, może obniżyć przychód o wpłaconą na konto gminy opłatę. Uważała, że jeśli renta planistyczna nie została w ustawie o PIT wprost wyłączona z kosztów uzyskania przychodów, to wolno ją odliczyć.

Minister finansów się z tym nie zgodził. Stwierdził, że obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje już po transakcji sprzedaży nieruchomości, więc nie ma związku z przychodem osiągniętym przez podatniczkę.

WSA w Poznaniu uchylił tę interpretację. Uznał, że opłata planistyczna ma charakter publicznoprawny i każdy właściciel, sprzedając nieruchomość, ma obowiązek uiścić ją na konto gminy. Tym samym możliwe jest uwzględnienie jej w kosztach, bez względu na to, że obowiązek zapłaty powstaje dopiero po transakcji.

NSA podważył to rozstrzygnięcie. Wskazał, że wydatki, jakie mogą zostać odliczone od przychodu w związku ze sprzedażą nieruchomości, są określone w art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przychód można pomniejszyć o udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia nieruchomości, a także o nakłady zwiększające jej wartość, które zostały poczynione w czasie jej posiadania. Z tego też względu opłata planistyczna, którą uiszcza się po sprzedaży nieruchomości, nie może być kosztem.

Wyrok NSA z 25 października 2013 r., sygn. akt II FSK 2900/11.


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn