2013-08-30; Grunty leśne to nie gospodarstwo rolne…

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Gdy się dostanie w spadku las (grunty leśne), trzeba zapłacić podatek…

Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2006 r. nabył spadek po matce (nie było jeszcze wówczas zwolnienia z podatku dla najbliższej rodziny). DO US jako przedmiot spadku podał gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 1.15ha. Uznał, że daniny płacić nie musi, ponieważ zwolnione z niej jest nabycie gospodarstwa rolnego.

Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak, że odziedziczona działka w rzeczywistości nie jest gospodarstwem rolnym, ponieważ składa się nie tylko z gruntów ornych, ale także z lasów i nieużytków. Nie spełnia więc definicji zawartej w ustawie o podatku rolnym. Zgodnie z nią gospodarstwem rolnym jest obszar gruntów zaklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha. W związku z tym US określił wysokość podatku do zapłaty.

Nie pomogło odwołanie do izby skarbowej. Jej dyrektor wyjaśnił, że podatkiem rolnym opodatkowane były grunty orne, rowy i łąki o łącznej powierzchni 0.75ha, podatkiem leśnym – las o powierzchni 0.38 ha, a podatkiem od nieruchomości – nieużytki zajmujące 0.02ha. Uznał więc, że odziedziczona nieruchomość nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów podatkowych. Tym samym podatnik nie ma prawa do zwolnienia z daniny.

Spadkobierca przegrał sprawę zarówno przed WSA jak i przed NSA. Sąd kasacyjny orzekł, że wszelkie ulgi i zwolnienia należy interpretować wąsko, a ustawodawca ma swobodę w ich kształtowaniu. Dlatego też jeśli grunty rolne zajmowały mniej niż 1ha, a resztę stanowiły lasy, to nieruchomości nie można uznać za gospodarstwo rolne.


Wyrok NSA z 22 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2471/11).


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

karta praw klienta