2013-05-26; Istotne zmiany w prawie...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 8 marca 2013 roku...

Ustawa z dnia 8 marca 2013 o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz.U. z dn. 25.04.2013, poz 503)

Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266,
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;”
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).”;

2) w art. 22b:
w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) odsetki z tytułu należności i opłat, o których mowa w pkt 1–4.”,
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Dochody, o których mowa w ust. 1, są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).
4. Marszałek województwa jest organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w ust. 1.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


*******************


Na szczególną uwagę zasługuje zmiana w art 7 "grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I–III – wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi".

Przypominając dotychczasowe brzmienie art 7:
Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas l-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

doradca rynku nieruchomosci