2013-04-18; Uprawnienie do ulgi zależy od daty śmierci spadkodawcy…

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Sprawa dotyczyła podatnika, który nabył spadek po matce zmarłej w 11/2006 r. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w 02/2008 r. …

Miesiąc później podatnik przedstawił US informację o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych. US wezwał go do złożenia deklaracji podatkowej. Stwierdził, że w tym przypadku samo zgłoszenie nie wystarczy, bo nie ma on prawa do ulgi podatkowej. Wyjaśnił, że do nabycia w drodze spadku rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie przepisów wprowadzających preferencje podatkowe (1 stycznia 2007 r.), stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. Jednocześnie nabycie w drodze spadku następuje w chwili jego otwarcia, czyli w momencie śmierci spadkodawcy – w tym przypadku w 2006 r., a więc wtedy, gdy ulga nie obowiązywała.

Podatnik złożył skargę do sądu powołując się na konstytucję, ponieważ ocenił, że przepisy są nieprecyzyjne. Przypomniał też, że ustawa wprowadzająca ulgę (Dz.U. z 2006 r. nr 222, poz. 1629) zawiera postanowienia, zgodnie z którymi zwolnienie z podatku ma zastosowanie także do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 12 maja 2006 r.

Sąd wskazał jednak, że ten przepis nie odnosił się do ulgi, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r., lecz rozszerzał (o obywateli państw UE) z mocą wsteczną katalog osób uprawnionych do skorzystania z innych zwolnień i ulg, które obowiązywały już w 2006 r.

Zwolnione z podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – jeżeli zgłoszą je urzędowi skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeżeli spadkobierca dowiedział się o nabyciu po upływie powyższego terminu, to może skorzystać ze zwolnienia, jeśli zgłosi to do US nie później niż w terminie 6 miesięcy do dnia uzyskania wiadomości, a jednocześnie uprawdopodobni fakt, że wcześniej o tym nie wiedział.


Wyrok NSA z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1723/11).


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn