2013-04-13; Obciążenie udziału w nieruchomości hipoteką...

Autor: icm ród³o: icm

« Powrót

Jeśli właściciel skupił wszystkie udziały w nieruchomości, to stają się one całością - orzekł SN...

Klientka otrzymała w darowiźnie udział w nieruchomości (1/2). Drugą część nieruchomości kupiła rok później, zaciągając na ten cel kredyt. Umowy zostały podpisane u notariusza, a zwrot kredytu miał być zabezpieczony hipoteką na kupionym udziale.

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego oddalił jednak wniosek o dokonanie wpisu hipoteki, a sąd okręgowy poparł tę decyzję, argumentując, że art. 65 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece zgodnie z którym hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, o ile stanowi udział współwłaściciela. Właścicielka nieruchomości wniosła skargę kasacyjną.

Przekonywała, że sądy I i II instancji źle zinterpretowały ten przepis, nie uwzględniając, że nabyła ona udziały na dwóch różnych podstawach: umowy darowizny i umowy sprzedaży. A w takiej sytuacji nie ma przeszkód – w ocenie skarżącej – by obciążyć hipoteką sam udział, a nie całą nieruchomość.

Sąd Najwyższy oddalił tę skargę. Wyjaśnił, że art. 65 ust. 1 ustawy jasno określa, że przedmiotem hipoteki może być nieruchomość. Zgodnie z nim w celu zabezpieczenia wierzytelności można nieruchomość czy lokal obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nich, bez względu na to, czyją stały się własnością.
Zasadą jest zatem obciążenie hipoteką całej nieruchomości. Wyjątkowo jednak na mocy ust. 3 art. 65 można obciążyć udział w niej, ale tylko pod warunkiem że jest ona przedmiotem współwłasności. W takiej zaś sytuacji jak rozpoznawana nie można mówić o samodzielności udziałów znajdujących się w rękach jednej osoby. Skoro więc oba udziały zostały skumulowane w jedną własność, to nie można uznać ich odrębności, a tylko to dawałoby możliwość ustanowienia hipoteki na udziale.

Postanowienie SN z 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt II CSK 471/12.

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw