Zg³oœ ofertê

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Zgloœ ofertê

Dane zg³aszaj¹cego

 *

 *

 *

Adres nieruchomoœci

  

 

Pozostale informacje

Warunki formularzaAdministratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest INTERCENTRUM z siedzib¹ w Toruniu (87-100) przy ul. Kraszewskiego 28 lok. 1. Dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu realizacji powy¿szego zg³oszenia oraz celach marketingowych i bêd¹ udostêpniane wy³¹cznie podmiotom upowa¿nionym na podstawie przepisów prawa.

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw